Skip to main content

Organisatie en bestuur

Projectmatig werken

Ons organisatiemodel en onze projectmatige manier van werken ontwikkelden zich organisch door en stellen ons in staat om op onderdelen wijzigingen door te voeren die de effectiviteit van ons werk vergroten, zonder dat daarmee de hele structuur aangepast dient te worden. Geregeld deden we ook in 2020 een beroep op de expertise en kennis vanuit de flexibele schil. Deze inzet past bij de projectmatige manier waarop we ons werk vormgeven en zal ook in de komende jaren van belang zijn.

Integriteit

Als het gaat over integriteit hecht Woord en Daad vooral belang aan een open cultuur waarbinnen mensen elkaar durven aan te spreken, alsook het belang van een heldere structuur waarbinnen schendingen worden gesignaleerd en aangepakt. Juist vanuit onze christelijke kernwaarden zijn we van mening dat het cruciaal is dat ons werk op een integere manier gebeurt.

Medewerkers

Vanaf maart 2020 werkten collega’s grotendeels thuis vanwege de maatregelen die werden genomen vanwege dit bijzondere jaar. De coronamaatregelen hadden ook tot gevolg dat er geen projecten meer konden worden bezocht. Ondanks de beperkingen zijn we dankbaar als we terugdenken aan de manier waarop collega’s het werk met gedrevenheid door lieten gaan.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is voltallig en vertegenwoordigt de breedte van de organisatie. Afgelopen jaar heeft de OR constructieve gesprekken gevoerd over voorkomende thema’s, waaronder wijzigingen in de Arbeidsvoorwaarden, werkdruk, personeelsverloop en cultuur. De nieuwe situatie met thuiswerken en daaruit volgende aanpassingen hadden de speciale aandacht van de OR. Leden van de OR volgden een training om hun rol optimaal te kunnen vervullen.

Bestuur en toezicht

In lijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen kent Woord en Daad een scheiding tussen toezicht en bestuur. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder wordt gekeken naar hun verbondenheid met de achterban. Alleen degenen die zich verbonden weten met en staan in de reformatorische gezindte en van daaruit de grondslag en het doel van de stichting van harte onderschrijven, komen voor benoeming in aanmerking. Woord en Daad werkt projectmatig: er is geen managementteam en projecten worden aangestuurd door projectleiders die direct rapporteren aan de directeur-bestuurder. Periodiek vindt een strategisch overleg plaats waarin de directeur-bestuurder thema’s met een strategisch karakter bespreekt met collega’s uit verschillende disciplines. Afhankelijk van de agendapunten schuiven belanghebbende collega’s aan. De directeur-bestuurder heeft daarnaast driewekelijks een overleg met teams die het werk in de projecten faciliteren en ondersteunen. In de uitvoering heeft de directeur-bestuurder verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd aan programma- en projectleiders en zelfsturende teams. De procedures hiervoor zijn vastgelegd in het Handboek Organisatie. Via interne controle wordt over naleving van de procedures door de interne auditor gerapporteerd aan de directeur-bestuurder.